Dang Minh Tan CV

posted in: CV | 0

 

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

TS. Đặng Minh Tân

Giảng viên

email: tandang@outlook.com
phone: 

 

Trình độ học vấn

› 9/2012: Tiến sỹ kỹ thuật, Đại học Nagoya, Nhật Bản.

› 6/2007: Thạc sỹ, chuyên ngành đường ô tô và đường thành phố, Đại học Giao thông Vận tải.

› 6/2002: Kỹ sư, chuyên ngành Đường bộ, Đại học Giao thông vận tải.


 

Quá trình công tác

› 8/2002 đến hiện tại

Nơi làm việc: Bộ môn Đường Bộ, đại học Giao thông vận tải.

Chuyên đề phụ trách giảng dạy:

 • Quy hoạch, tổ chức và an toàn giao thông đường bộ

• Thiết kế đường ôtô

• Khai thác và vận hành đường ôtô


 

Công bố chủ yếu

› Tạp chí khoa học

› Báo cáo hội thảo

› Sách giáo trình

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *